Bridging
the digital divide

Community Manager

French version below

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking heeft ‘Digital for Development’ (D4D) erkent als een discipline en heeft deze opgenomen in haar visie en eindtermen. Als Close the Gap zijn wij reeds 14 jaar actief in dit veld en wij hebben samen met Agoria een consortium gevormd om dit platform verder vorm te gaan geven in opdracht van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Close the Gap ontvangt hiervoor een subsidie voor de opstart van dit platform met een looptijd van 18 maanden.
Dit platform moet inspirerend en pragmatisch opgezet worden, zodoende dat er handvaten aangeboden worden om – waar nodig met kleine stappen – de eerste D4D impactvolle interventies te organiseren. Eveneens moet het platform succesverhalen en tastbare realisaties op een objectieve en daadkrachtige wijze kunnen delen met de gebruikers, zodoende dat er zowel zuid-zuid als noord-noord en noord-zuid een proces van ‘sharing & learning’ kan onstaan. Niet in het minst is de impact op de economische Belgische bedrijvigheid door het aanboren van een nieuwe ‘markt’ voor de technologische industrie ook een pluspunt.
De eerste missie van dit plaftorm is om het ontspruitende D4D ecosysteem in België de magie van technologie te laten ervaren en de clichés te doorbreken. Het moet duidelijk zijn en worden dat technologie in de sector een ‘instrument’ is en geen doel op zich. Een instrument, dat wanneer strategisch ingebed, ‘het verschil’ kan maken en ook kostenbesparend en impactverhogend kan
werken. Op die manier hopen we organisaties te inspireren over de mogelijke toepassingen van recente innovaties rond bijvoorbeeld Big Data, Internet of Things en Blockchain binnen hun werking. Tot slot willen we hen dan in contact brengen met de spelers die hen kunnen ondersteunen in de concrete uitwerking en implementatie van digitaliseringsprojecten om zo de impact van hun interventies te vergroten.
We willen als eerste een knowledge-sharing platform creëren waar alle actoren die interesse hebben in het digital for development onderwerp terecht kunnen. Door middel van dit platform willen we de bestaande silo’s tussen de non-profit en de privé sector, tussen grote NGO’s en kleine organisaties of tussen de verschillende thema’s doorbreken. Dit zodat we synergiën kunnen creëren in de Belgische ontwikkelingssamenwerking tussen de overheid, de NGO’s en andere non-profit organisaties actief in de sector, alsook de academische wereld en de bedrijven uit de privé-sector.
Waar zijn we naar op zoek ?

 • Je hebt kennis en ervaring met project – en community management, (social) media en communicatie;
 • Je neemt graag initiatief en je bent kwaliteit- en klantgericht;
 • Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en Engels;
 • Je hebt Bachelor/Master niveau behaald en minimaal 5 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur in een communicatie richting
 • Verder heb je ervaring en/of affiniteit met nieuwe technologie & (online) media.
  Kerntaken

1. Analyse: concept, positionering en doelgroep
De community manager is verantwoordelijk voor het concept en de positionering van de online community. Een community echt actief krijgen lukt pas als de basis goed is: een duidelijk doel, weten wie de doelgroep is en een slim en doordacht concept van wat de specifieke community inhoudt. Het analyseren hiervan is een continu proces.
2. Creatie: alles draait om (coördineren van) content
Een van de meest belangrijke onderdelen van succesvol community management is de content en moderatie. Blogposts, live chats, nieuws, advies, discussies rondom thema’s, bijeenkomsten in allerlei vormen, competities, opdrachten, interviews, filmpjes en dergelijke: er kan van alles ingezet worden om een community actief te betrekken. Zoiets laat je het liefste niet aan het toeval over.
3. Organisatie: projectmatige duizendpoot
De community manager is bij uitstek een projectmanager. Het bij elkaar brengen van stakeholders vormt een groot onderdeel van het takenpakket. Er zijn vele subprojecten die van belang zijn voor het totaal en die vragen om iemand met overzicht en kennis van zaken.
De community manager zal ook (offline) evenementen organiseren voor de community zelf. Bijeenkomsten als kennissessies, netwerkbijeenkomsten en workshops. Daarnaast valt ook de coordinatie van het consortium, budget beheer en managen van leverancier relaties onder de verantwoordelijkheden.
4. Management: evaluatie en rapportage
Het blijft belangrijk om gaandeweg te evalueren of de community, en het concept dat bedacht is om die community vorm te geven, nog beantwoordt aan de behoeften van de doelgroep. Aan de hand van analyses en surveys maakt de community manager rapportages waarin de meest o.a meest gewaardeerde content, het aantal vragen, discussies, bezoekersaantallen, meest actieve leden etc. wordt beschreven. De evaluaties kunnen enerzijds dienen als input om het content- en moderatieplan aan te scherpen en anderzijds om duidelijk te kunnen rapporteren over behaalde doelstellingen

De community manager voelt feilloos aan wat er leeft en monitort de geplande activiteiten binnen de communities gerelateerd aan de gedefineerde KPI’s. De community manager is tevreden wanneer de beoogde resultaten zijn behaald en met een hoge tevredenheid van gebruikers van het platform.Plaats van tewerkstelling
Close the Gap bevindt zich aan de Pleinlaan 5, 1050 Brussel in de omgeving van de Vrije Universiteit van Brussel.

OFFER

 • Employment als een freelance contractor voor halftijds
 • 18 maanden werk contract (freelance contract) onder de voorwaarde van de goedkeuring van de subsidie
 • Een uitdagende job in een dynamische en jonge non-profit organization
 • Competitieve renumeratie

Let op: deze vacature is geplaatst onder voorbehoud van de vrijgave van de projectmiddelen door de subsidiërende overheid
Voor meer informatie, bezoek www.close-the-gap.org
Stuur uw CV en motivatiebrief naar inge.knapen@close-the-gap.org uiterlijk 30 juli 2017

——————-

La Coopération belge au développement a reconnu ‘Digital for Development’ (D4D) comme une discipline et l’a inclus dans sa vision et ses objectifs. Close the Gap est déjà actif dans ce domaine depuis 14 ans et, en collaboration avec Agoria, nous avons formé un consortium pour continuer à développer la plate-forme au nom de la Coopération belge au développement. Close the Gap recevra une subvention pendant 18 mois pour le lancement de celle-ci.

Cette plate-forme sera une source d’inspiration elle sera pragmatique, et offrira les instruments nécessaires pour développer les premières interventions ayant un impact. Aussi, la plate-forme devra partager les réussites ainsi que des réalisations concrètes avec les utilisateurs de manière objective et effective. De cette façon, les différents pôles Sud-Sud, Nord-Nord et Nord-Sud, pourront bénéficier ce partage et apprentissage. C’est aussi un avantage pour l’activité économique belge, car un nouveau marché pour l’industrie de la technologie s’ouvrira. La première mission de cette plate-forme est de montrer à l’ecosystem D4D la magie de la technologie, et briser les clichés. Cela doit être clair que la technologie en soi dans ce secteur est un « outil » et non pas un objectif. Un instrument peut faire la différence que lorsqu’il est intégré de façon stratégique, tant pour réduire les couts et créer un plus grand impact. De cette façon, nous espérons inspirer les organisations sur l’utilisations de récentes innovations comme par exemple Big Data, Internet of Things et Blockchain.. Enfin, nous voulons les mettre en contact avec les acteurs qui pourraient les soutenir dans le développement et la mise en oeuvre pratique des projets de digitalisation afin d’augmenter l’impact de leurs interventions.

Nous voulons, en premier temps, créer une plate-forme de partage de connaissance pour les différents acteurs intéressés dans le ‘digital 4 development’. Grâce à cette plate-forme, nous voulons briser les barrières existantes entre le secteur sans but lucratif et le privé, entre les grandes ONG et les petites organisations ou entre les différents thèmes. Cela, afin que nous puissions créer des synergies au sein de la coopération belge au développement :le gouvernement, les ONG et d’autres organisations à but non lucratif actifs dans le secteur, les universités et les entreprises du secteur privé.

Que recherchons-nous?

 • Vous avez des connaissances et de l’expérience avec le ‘project et community’ management, les médias (sociaux) et la communication;
 • Vous aimez prendre de l’initiative, vous êtes axé(e) sur la qualité et vles clients ;
 • Vous parlez couramment le néerlandais, le français et l’anglais;
 • Vous avez obtenu un Bachelor / Master et un minimum de 5 ans d’expérience de travail pertinente, de préférence dans la communication.
 • Vous avez également une expérience et / ou une affinité pour les nouvelles technologies et les médias en ligne.

1. Analyse: concept, le positionnement et le groupe cible
Le community manager est responsable du concept et du positionnement de l’’online community’. Activer une ‘community’ sera seulement réussie si la base est bonne : avoir un objectif clair, savoir qui est le groupe cible et avoir un concept intelligent et réfléchi de ce que la community contient. L’analyse de cela est un processus continu.
2. Création: tout tourne autour du contenu (coordination)
Un des éléments clés du community management sont le contenu et la modération. Blogposts, live chats, les nouvelles, les conseils, les discussions autour de thèmes, des réunions de toutes les formes, les concours, les tâches, les interviews, les vidéos et autres : tout peut être organisé pour activer la community. Il n’y a pas de place ni la chance, ni le hasard.
3. Organisation: projet multifonction
Le community manager est avant tout un project manager. Réunir les parties prenantes comprend une grande partie du travail. Il y a beaucoup de sous-projets qui sont importants pour l’ensemble . Ceci demande une bonne vue d’ensemble.
Le community manager organisera aussi des événements Comme des séances de connaissances, des événements de networking et des workshops. Aussi, cela comprend la coordination du consortium, la gestion du budget et de la gestion des relations avec les fournisseurs.
4. Management: évaluation et rapports
Il reste important d’évaluer progressivement si la community, et le concept développé pour former cette community répond toujours aux besoins du groupe cible. Sur la base d’analyses et d’enquêtes, le community manager rédigera des rapports dans lesquels le contenu le plus important, le nombre de questions, les discussions, le nombre de visites, les membres les plus actifs, etc. y seront décrits. Les évaluations serviront d’une part d’un input pour parfaire le contenu et le plan de modération et d’autre part de rapporter sur les objectifs atteints.
Le community manager est parfaitemet consient de tous ce qu’il se passe dans la plateforme. Le community manager est ravi lorsque les résultats escomptés sont atteints et que les utilisateurs de la plates-forme sont satisfaits.

Lieu de travail
Close the Gap est situé sur le boulevard de la Plaine 5 à 1050 Bruxelles près de l’Université Libre de Bruxelles.
OFFRE
• Emploi en tant que Freelance indépendant à mi-temps ;
• Un contrat de travail d’une durée de 18 mois (contrat indépendant) sous condition d’approbation de la subvention;
• Un travail dans un organisme dynamique et jeune sans but lucratif Remuneration competitive.

Cette offre d’emploi est placée sous réserve de libération des fonds du projet subventionné par le gouvernement.
Pour de plus amples informations, visitez le site web : www.close-the-gap.org
Envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à inge.knapen@close-the-gap.org au plus tard le 30 juillet 2017.